چیلر تراکمی

راهنمای تجهیزات سیکل تبرید

راهنمای تجهیزات سیکل تبرید

راهنمای تجهیزات سیکل تبرید

معمول ترین وسیله کنترل جریان مبرد به اواپراتور، شیرهای انبساط ترموستاتیک (TXV) هستند که با نام اکسپنشن ولو نیز شناخته می شوند. TXV ها برای تنظیم جریان مبرد به اواپراتور و تبخیر مبرد در اواپراتور استفاده می شوند.

مبرد به صورت گاز از اواپراتور خارج می شود که میتوان آن را از طریق دما و فشار گاز خروجی از اواپراتور کنترل کرد. این نوع کنترل جریان از برگشت مایع مبرد به کمپرسور جلوگیری می کند. در حقیقت شیرهای انبساط جریان مبرد را براساس میزان سوپرهیت (مافوق داغ) گاز خروجی از اواپراتور، کنترل می کنند.

یک اریفیس(سوزن)که در شیر انبساط قرار دارد، وظیفه جریان مبرد به اواپراتور را دارد.

جریان با نشستن و یا بلند شدن ساقه شیر از نشیمنگاه کنترل می شود که براساس نیاز جریان را کم و زیاد می کند. ساقه بوسیله یک دیافراگم که 3 نیرو به آن وارد می شود، کنترل می شود.

 1. نیروی فشار حباب شیر انبساط (P1)
 2. فشار اواپراتور (P2)
 3. نیروی متعادل کننده فنر(P3) این نیروها در شکل زیر نشان داده شده اند.

روش کار شیر انبساط ترموستاتیک (دمایی)

در ادامه روش کارکرد و به کار بردن دو نوع شیر:با اکولایزر داخلی و اکولایزر خارجی را بررسی کنیم.

اکولایزر داخلی(Internal equalizer)

3شرط باعث کارکرد یک شیر انبساط TXV می شود:

 1. نیروهای بالانس
 2. افزایش در سوپرهیت
 3. کاهش سوپرهیت
کلگی شیر و حباب یک سیستم هستند که معمولا با مبرد مشابه با سیکل تبرید شارژ شده است.

فشار کلگی شیر (P1) که معادل فشار اشباع مبرد خروجی از اواپراتور است که نیرو در جهت باز شدن شیر وارد می کند.

در خلاف جهت این نیرو، در سمت دیگر دیافراگم، 2 نیرو وجود دارد: نیروی فشار اواپراتور(P2) و نیروی فنر (P3). این سه نیرو تمایل به متعادل شدن دارند.

P1=P2+P3

شکل A1

تعادل شیر انبساط ترموستاتیک (اکسپنشن ولو):

اگر دمای مبرد (گاز) در خروجی اواپراتور (محل نصب حباب) بالا رود (بالاتر از دمای اشباع) آنوقت گاز سوپرهیت (مافوق داغ) است.

P1) بزرگتر است از (p2+p3، میله یا همان ساقه شیر TXV در جهت باز شدن شیر حرکت می کند.

زمانی که دمای مبرد (گاز) خروجی از اواپراتور کاهش یابد، فشار درون حباب کاهش می یابد و در تقابل با فشار اواپراتور و فشار فنر باعث می شود، ساقه در جهت بسته شدن شیر حرکت کند. P1) کمتر از P2+P3)

برای مثال، زمانی که اواپراتور با مبرد R-134a در دمای 40 درجه فارنهایت و یا فشار 35psig کار می کند. دمای محل حباب برابر 45 درجه فارنهایت است که این به معنای سوپرهیت بودن گاز به میزان 10 درجه است.

تغییرات در بار برودتی باعث می شود، پین شیر TXV حرکت کند:

 • افزایش سوپرهیت باعث باز شدن شیر انبساط می شود.
 • کاهش سوپرهیت باعث بسته شدن شیر انبساط می شود.

تنظیمات کارخانه برای شیرهای انبساط TXV

تنظیمات سوپرهیت کارخانه شیرهای انبساط به وسیله شروع حرکت پین از نشیمنگاه انجام می گیرد. سوپرهیت ضروری برای آماده کردن پین برای شروع حرکت را سوپرهیت استاتیک می نامند.

شیرهای انبساط ترموستاتیک طوری طراحی شده اند که افزایش سوپرهیت مبرد (گاز) که اواپراتور را ترک می کند برای حرکت و باز کردن پین TXV و نرخ حرکت پین (ساقه) ضروری است.

برای مثال، اگر استانیک کارخانه 6 درجه فارنهایت سوپرهیت باشد، سوپرهیت کارکرد برای حرکت پین (در حالت حداکثر بار) برابر 10~14 درجه فارنهایت سوپرهیت است.

سوپرهیت مورد نیاز برای برای باز کردن شیر انبساط ترموستاتیک

سازنده ها معمولا شیرهای انبساط TXV را به پیچی برای تنظیم سوپرهیت استاتیک در 6~10 درجه فارنهایت مجهز می کنند. زمانی که از شیرهای غیرقابل تنظیم استفاده می کنید، انتخاب شیر مناسب با تنظیمات سوپرهیت کارخانه ضروری است.

در صورتی که میزان سوپرهیت به صورت غیرضروری افزایش یابد، ظرفیت اواپراتور کاهش خواهد یافت. حداقل تغییر سوپرهیت برای باز کردن شیر TXV مهم است زیرا باعث صرفه جویی در مصرف  انرژی و افزایش بهره وری می شود.

همانطور که صحبت شد در شیرهای انبساط با اکولایزر داخلی، فشار اواپراتور (در خروجی شیر انبساط) برابر نیروی P2 است.

اکولایزر خارجی (متعادل کننده خارجی)

یک شیر انبساط ترموستاتیک با اکولایزر خارجی زمانی که افت فشار اواپراتور بالا باشد، نیاز است.

این به این دلیل است که افت فشار باعث ایجاد حالت گرفتگی در شیر می شود و ظرفیت کارکرد سیستم را کاهش می دهد.

برای مثال یک اواپراتور که با شیر انبساط ترموستاتیک و دارای اکولایزر داخلی تغذیه می شود بر اساس افت فشار 10psi انتخاب شده است. فشار در نقطه C برابر 25psi یا 10psi پایین تر از خروجی شیر TXV  است. نقطه A دارای فشار 35psi است که به زیر دیافراگم در جهت بسته شدن شیر نیرو وارد می کند. با تنظیم فنر شیر، برای سوپرهیت 10 درجه فارنهایت یا 10.4psi، فشار مورد نیاز بر بالای صفحه دیافراگم برای نیروی متعادل کننده برابر (35+10.4)  یا 45.4psig است. این فشار معادل با دمای اشباع 50  درجه فارنهایت است. دمای مبرد در نقطه C بایستی 50 درجه فارنهایت باشد. اگر شیر TXV متعادل باشد و فشار در این نقطه  25psi و معادل دمای اشباع 28  درجه باشد، به سوپرهیت (50F-29F) یا 21F برای باز کردن شیر نیاز است.

این افزایش در سوپرهیت از 10F تا 21F به این معناست که بیشتر سطح اواپراتور نیاز به استفاده شدن دارد تا سوپرهیت بیشتری تولید شود.

شیر انبساط گرمایی با اکولایزر داخلی

برای جبران افت فشار در اواپراتور، شیر انبساط ترموستاتیک TXV بایستی مجهز به اکولایزر خارجی گردد. خط اکولایزر بایستی به خط خروجی اواپراتور و بعد از حباب متصل گردد. فشار کارکرد بر صفحه دیافراگم با این روش بدون تاثیرات افت فشار در اواپراتور است و شیر TXV با این روش سوپرهیت مبرد (گاز) را براساس خروجی اواپراتور تنظیم می کند.

با نصب اکولایزر خارجی، افت فشار در اواپراتور وجود دارد اما نیروی درست بر صفحه دیافراگم وارد می شود.

شیر TXV با اکولایزر خارجی در اواپراتور

فشار مورد نیاز بر بالای دیافراگم برای متعادل کردن (25+10) یا 35psi است. این فشار 35psi است.

این فشار 35psi مطابق با دمای اشباع 40 درجه فارنهایت است و سوپرهیت مورد نیاز (40F-29F) 11F است. اکولایزر خارجی دارای سوپرهیت کمتر از 29F و 11F است. ظرفیت سیستم و اواپراتور با اکولایزر خارجی در مقایسه با اکولایزر داخلی افزایش می یابد.

زمانی که افت فشار در اواپراتور وجود دارد یا از پخش کن (distributor) مبرد در ورودی اواپراتور استفاده شده است، شیر TXV بایستی دارای اکولایزر خارجی باشد تا راندمان بالا بدست آید.

محل اکولایزر خارجی

خط اکولایزر خارجی بایستی دورترین نقطه افت فشار نصب شود. بهترین محل نصب اکولایزر، خط ساکشن در خروجی اواپراتور و در کنار حباب شیر انبساط است. زمانی که اکولایزر خارجی را به خط افقی متصل می کنید، مطمئن شوید که اتصال به بالای لوله ساکشن برقرار شود تا از تله شدنم روغن در خط ساکشن جلوگیری شود. در سیستم های چند اواپراتوره که هر اواپراتور به صورت جداگانه تغذیه می شود، هر اواپراتور بایستی به صورت جداگانه خط متعادل کننده خارجی برای آن نصب شود و از جمع کردن و اتصال خطوط متعادل کننده به یکدیگر جلوگیری کنید.

از درپوش زدن یا کور کردن اتصال اکولایزر خارجی خودداری کنید که با این کار کارکرد شیر انبساط مختل می شود، خط متعادل کننده خارجی بایستی به درستی متصل شود.

سوپرهیت (مافوق داغ)

زمانی که دما بیشتر از دمای اشباع مطابق با فشار بخار باشد، به آن بخار سوپرهیت می گویند. سوپرهیت برابر افزایش دما بالاتر از دمای اشباع در یک فشار است. برای مثال یک مبرد (R – 134a) در فشار ساکشن 35psig است. دمای اشباع در 35psig برابر 40  درجه فارنهایت است. تا زمانی که مبرد مایع در این فشار وجود داشته باشد، دمای مبرد 40F باقی می ماند.

شیر انبساط با اکولایزر داخلی و بدون افت فشار اواپراتور

زمانی که مبرد در کویل حرکت می کند، مایع مبرد به جوش آمده زیرا به اندازه کافی گرما جذب کرده است تا به بخار تبدیل شود. مبرد گاز در ادامه کویل با فشار مشابه  35psi حرکت می کند. هر چند دما به دلیل جذب مداوم گرما از کویل افزایش می یابد، زمانی که مبرد به انتهای کویل اواپراتور (نقطه(C  می رسد، دمای 50F است. این مبرد (گاز) حالا سوپرهیت شده و دمای سوپرهیت آن 10F است. (50F – 40F)

سوپرهیت به این بستگی دارد که شیر انبساط چقدر باز می شود و بار اواپراتور (بار گرمایی) چقدر است.

تنظیم سوپرهیت

وظیفه شیر انبساط کنترل میزان سوپرهیت خط ساکشن و گاز خروجی از اواپراتور است. اگر سوپرهیت در میزان محدوده منطقی باشد، شیر TXV به صورت منطقی کار می کند.

دما و فشار گاز ساکشن که از حباب رد می شود، مشخص کننده میزان سوپرهیت است. زمانی که سوپرهیت را اندازه می گیریم بایستی گیج کالیبره شده را به خروجی اواپراتور متصل کنیم. (نصب یک سه راهی در محل نصب اکولایزر برای این کار کمک کننده است)

یک دماسنج (ترجیحا نوع لیزری) را می توان برای اندازه گیری دمای خط ساکشن در محل نصب حباب استفاده کرد.

روش های مناسب برای اندازه گیری سوپرهیت

زمانی که اتصال گیج فشار امکان پذیر نیست و شیر TXV دارای اکولایزر داخلی است، دو روش برای تخمین سوپرهیت وجود دارد.

اولین روش را با نام روش دو دمایی می خوانند که اختلاف دمای بین ورودی و خروجی اواپراتور را اندازه گیری می کند. خطای این روش به دلیل افت فشار در اواپراتور است. زمانی که افت فشار بین ورودی و خروجی اواپراتور برابر 1psig و یا کمتر است، روش دو دمایی به خوبی نتیجه بخش است ولی معمولا افت فشار اواپراتور معلوم نیست و دارای مقادیر متفاوت بر اساس بار است. به این دلیل روش دو دمایی را نمی توان برای خواندن سوپرهیت دقیق استفاده کرد. خطا در این روش معمولا منفی است و سوپرهیت را پایین تر نشان می دهد.

روش دوم شامل اندازه گیری فشار دما در خروجی اواپراتور است.

خطای این روش افت فشار در خط ساکشن بین خروجی اواپراتور و محل نصب گیج بر روی شیر سرویس ساکشن است. در پکیج ها و سیستم های کوچک، این افت فشار و خطا کم است اما در سیستم های بزرگ یا با خط ساکشن طولانی، میزان افت فشار می تواند زیاد باشد. خطای این روش مثبت است و معمولا سوپرهیت را بالاتر نشان می دهد.

تنها روش برای بررسی سوپرهیت که نشان دهنده مقدار قطبی سوپرهیت است، شامل اندازه گیری فشار و دما در خروجی اواپراتور است.

با استفاده از جدول فشار دما می توان مقدار فشار را به دمای معادل تبدیل کرد و از آن برای محاسبه سوپرهیت دقیق استفاده کرد.

جدول فشار دمای مبردهای فریونی

انتخاب TXV (شیر انبساط ترموستاتیک)

سایز مناسب TXV بوسیله  BTU/HR یا تن تبرید، افت فشار در TXV و دمای اواپراتور بدست می آید.

توجه داشته باشید که فرض افت فشار در TXV برابر اختلاف بین فشارهای ساکشن و دیسچارج در کمپرسور، اشتباه است. این فرض باعث انتخاب نادرست شیر انبساط می شود.

فشار در خروجی TXV بیشتر از فشار ساکشن در کمپرسور است زیرا افت های اصطکاک در پخش کن (distributor)، لوله های اواپراتور، اتصالات و شیرهای سرویس وجود دارد. در سیستم های رک (چیلرهای چند کمپرسوره) بایستی افت فشار شیر EPR نیز به مقادیر فوق اضافه شود.

در زیر دستورالعمل انتخاب TXV آمده است:
 1. افت فشار در شیر انبساط را بدست آورید: از فشارهای حداقل و حداکثر کندانس استفاده کنید و از فشار تبخیر کسر کنید تا افت فشار بدست آید. با به دست آمدن این مقادیر، حال افت های فشار لوله کشی و تجهیزات و افت فشار در پخش کن مبرد در شیر انبساط را محاسبه کنید.
 2. حداقل و حداکثر دمای مبرد مایع ورودی به شیر انبساط TXV  را انتخاب کنید و فاکتورهای اصلاحی برای دماهای فوق را از جدول بدست آورید. میزان ظرفیت درست را با استفاده از حداکثر بار اواپراتور به تن تبرید با استفاده از فاکتورهای اصلاحی خط مایع، بدست آورید.
 3. سایز شیر انبساط ترموستاتیک را از جدول ظرفیت برای دمای اواپراتور و افت های فشار بدست آورید.
 4. شارژ شیر انبساط ترموستاتیک را بر اساس دمای اواپراتور، مبرد و حداکثر فشار کارکرد (mop) انتخاب کنید.
 5. اکولایزر داخلی و خارجی را در انتخاب شیر در نظر بگیرید. زمانی که از پخش کن (distributor) استفاده می کنید بایستی از اکولایزر خارجی استفاده کنید.
میزان افت فشار در خط مایع را محاسبه کنید تا میزان سابکول  (subcool)  مناسب باشد و از ورود گاز فلش (flash gas)  به شیر انبساط خودداری گردد.

اگر میزان سابکول بودن مبرد در خط مایع (خروجی کندانسور) کافی نبود، در آن صورت از مبدل حرارتی یا سابکول کننده خط مایع یا دیگر تجهیزات می توان استفاده کرد تا سابکول بودن مناسب مبرد تامین شود و مبرد به صورت مایع وارد شیر انبساط گردد.

نکات کاربردی

برای بدست آوردن بهترین راندمان اواپراتور، بایستی شیر انبساط ترموستاتیک تا آنجا که ممکن است نزدیک به اواپراتور نصب شود و امکان دسترسی، تنظیم و سرویس آن وجود داشته باشد.

TXV و پخش کن در ورودی اواپراتور

محل نصب حباب شیر انبساط

از آنجایی که راندمان اواپراتور وابسته به کنترل خوب شیر انبساط است و شیر انبساط نیز با تغییرات دمای گاز خروجی از اواپراتور کار می کند، بایستی در محل نصب حباب شیر انبساط دقت لازم را به عمل آورد. حباب بایستی در خط ساکشن در نزدیکی خروجی اواپراتور و در خط افقی نصب شود.

سطح لوله ساکشن را تمیز کنید و حباب را بر روی سطح تمیز قرار دهید. زمانی حباب را بر روی خط استیل نصب می کنید، از یک اسپری آلومینیوم استفاده کنید تا خوردگی و خطاهای بعدی را کاهش دهید.

روش نصب حباب شیر انبساط

در خطوط کوچکتر از 7/8 اینچ، حباب را در بالای خط نصب کنید. در خطوط 7/8 و یا بزرگتر، حباب را در ساعت4  یا 8 نصب کنید.

در خطوط ساکشن 2-1/8  اینچ یا بزرگتر، در صورت نصب حباب مانند شکل زیر، میزان تماس حباب با محیط کم شده و دقت بالا می رود.

نصب حباب شیر انبساط در خلوط سایز بزرگ

 هرگز حباب را در نقاطی که در خط ساکشن تله تشکیل داده است، نصب نکنید. در صورتی که مایع مبرد در خط فوق تله شود، کارکرد شیر دچار مشکل می شود.

محل نصب درست شیر انبساط

نوسانات زیاد سوپرهیت در خط ساکشن معمولا در نتیجه تله شدن مایع در محل نصب حباب است. حتی در مواردی که خط ساکشن به درستی طراحی شده باشد، بعضی اوقات نیاز است حباب را چند اینچ از محل اصلی خود دورتر نصب کرد تا راندمان شیر انبساط بهبود یابد.

در اواپراتورهای چند مداره که با یک شیر انبساط تغذیه می شوند این قضیه دارای اهمیت است.

نوسانی عمل کردن  (Hunting)

نوسانی عمل کردن شیر انبساط را می توان با تغذیه و کمبود جریان مبرد به اواپراتور به صورت تناوبی تعریف کرد. نوسانی عمل کردن ویژگی است که با تغییرات زیاد در سوپرهیت گاز خروجی از اواپراتور و یا فشار ساکشن همراه است.

نوسانی عمل کردن را می توان با لوله کشی درست خط ساکشن یا نصب درست حباب یا تعویض شیر در صورت وجود مشکل، رفع گردد.

Mop  (حداکثر فشار کارکرد)

Mop را بعضی اوقات به  motor overload protection نیز ارجاع می دهند که توانایی اکسپنشن ولو برای بستن شیر در فشارهای خطرناک یا محدودیت هایی است که از قبل مشخص شده است. این شرایط می تواند بیش از حد گرم شدن خط ساکشن کمپرسورهای خنک شونده با گاز یا وجود مبرد با چگالی زیاد در کارتر کمپرسور است. با بستن شیر، کمپرسور شانس برگشتن به شرایط کارکرد طبیعی را پیدا می کند. زمانی که فشار به پایین تر از mop برسد، شیر دوباره باز شده و به شرایط طبیعی اولیه برمی گردد.

شارژهای حباب و کلگی شیر انبساط ترموستاتیک

چندین نوع مختلف از شارژها برای حباب و کلگی شیر استفاده می شود. معمول ترین این شارژها عبارت اند از: شارژ مایع، شارژ گاز، شارژ متقاطع مایع، شارژ متقاطع گاز و شارژ جذبی

شارژهای مایع (liquid charges)

کلگی شیر شامل مبرد مشابه با سیستم است. زمانی که شیر ساخته می شود، در حباب شیر، مایع شارژ می گردد. مقدار این شارژ کنترل شده است. بنابراین در محدوده دمایی طراحی، معمولا مقداری از مبرد به صورت مایع در حباب باقی می ماند. بنابراین فشار کلگی شیر معمولا فشار اشباع متناظر با دمای حباب شیر است.

شارژهای مایع دارای ویژگی های زیر است:
 • سوپرهیت ابتدایی کم است یا ندارد.
 • افزایش سوپرهیت در دماهای پایین اواپراتور
 • فشار ساکشن بعد از راه اندازی به آرامی پایین کشیده می شود.
REFRIGERANT CODE NAMES

ARI Standard 750-2007 recommends the

following color coding of the TXVs:

R-12                White

      R-22            Light Green

R-134a            Light Blue

 R-290                 N/A

R-404A              Orange

R-407A       Lime Green

                         R-407C            Medium Brown (Brown)

             R-408A            Medium Purple

                     R-409A            Medium Brown (Tan)

R-410A            Rose

R-502             Orchid

                R-507A            Blue Green (Teal)

R-744             N/A

  زنگ شیرهای انبساط و کد گازهای فریونی مطابق با استاندارد ARI

شارژهای متقاطع مایع Liquid cross-charge

شارژ متقاطع مایع به این معناست که در کلگی شیر مبردی متفاوت با مبرد در حال کار سیکل تبرید شارژ شده است. منحنی فشار دمای شارژهای متقاطع، منحنی سیستم را قطع می کنند.

امتیازات شارژ متقاطع مایع:

 • به صورت متعادل و آرام پایین می آید.
 • براساس تقاضا و تغییرات دمای ساکشن عمل می کند. (نوسانات شیر را کاهش می دهد)
 • ویژگی های سوپرهیت می تواند برای کارربری های ویژه مناسب باشد.

شارژهای گاز و گاز متقاطع gas & gas cross – charges

در بعضی دماهای از پیش مشخص شده، گاز درون حباب، سوپرهیت می شود و نیروی وارده توسط حباب را محدود می کند. این عمل باعث سوپرهیت بالاتر اواپراتور می شود و این نوع شیر را می توان اصلاحیه ای برای شارژ mop دانست.

دمای نقطه mop وابسته به شارژ حباب و چگونگی استفاده از آن است.

این شیرها سریع تر عکس العمل نشان می دهند و معمولا به حباب بالاست نیز اضافه می شود.

در شارژهای مایع، حباب می تواند با مبرد مشابه مبرد سیکل تبرید شارژ شود یا می تواند با شارژ متفاوت نسبت به سیکل شارژ شود.

شارژهای جذبی (adsorption charges)

آخرین مدل شارژ را شارژهای جذبی می گویند که حجم بالایی از گاز را در خود نگه می دارد.

 • سطح ذرات جامد این نوع از شارژ قابلیت جذب بالایی دارد اما ساختار شیمیایی را تغییر نمی دهد.
 • امتیاز این نوع شارژ این است که دما را به خوبی به فشار لازم تبدیل می کند.

چه اتفاقی در شارژ جذبی اکسپنشن ولو می افتد.

چه شارژی بایستی استفاده شود؟

در این قسمت با چند مثال، کاربردهای شارژهای مختلف آمده است:

شارژ مایع

یخ سازها، شیرهای تزریق مایع

شارژ مایع متقاطع

سیکل های تبرید سردخانه (دما پایین و متوسط)، یخ سازها، سردخانه های سیار و تهویه مطبوع (چیلرهای تراکمی)

شارژ گاز

تهویه مطبوع و چیلرهای آب خنک و هوا خنک همچنین چیلرهای سیار

شارژ گاز متقاطع

هیت پمپ ها (Heat pumps)

MOP

حداکثر فشار کارکرد

نکات دیگر شیرهای انبساط ترموستاتیک TXV

شیرهای انبساط ترموستاتیک امرسون

شیرهای امرسون برای محدوده وسیعی از کاربردهای تهویه مطبوع، سردخانه، هیت پمپ و کاربردهای چیلر تراکمی طراحی شده اند. امرسون از کلگی شیر استینلس استیل استفاده می کند که خورده نمی شود.

تنظیمات سوپرهیت کارخانه

تمام شیرهای انبساط ترموستاتیک امرسون در کارخانه تنظیم اولیه شده اند که با یک کد بر روی اکسپنشن مشخص شده است.

Valve“Total

Valve“Total

شیرکلی
درجه سوپرهیت به ازای هر دور چرخاندن
R-22R-134aR-404A/507R-410A
A83.05.04.52.04.02.0
C/NXT124.0
HF102.24.23.81.83.2N/A
TF103.05.04.52.04.02.0
TRAE102.24.23.81.83.2N/A
TCLE320.81.51.00.51.0N/A
جدول انتخاب شیرهای انبساط ترموستاتیک امرسون
زمانی که یک شیر انبساط را برای یک کاربرد درخواست می دهید بایستی سوپرهیت و کد مشخص گردد.

شیرهای سری T امرسون ]به غیر از (mop) – w، G – mop یا  GS – (mop) انواع شارژ گاز شده اند[ ممکن است در هر مکانی نصب شود. شیرهای نوع شارژ گاز شده بایستی به صورتی نصب شوند که کلگی شیر گرم تر حباب باشد. لوله کشی حباب نبایستی با سطوح سردتر از محل حباب شیر، در تماس باشد. اگر کلگی یا لوله کشی حباب سردتر از حباب شیر شود، بخار شارژ شده در سردترین نقطه کندانس می شود و حباب کنترل شیر را از دست می دهد.

برای انتخاب دقیق TXV (برای مثال تناژ تبرید، اتصالات، نوع اکولایزر، طول لوله مویی، محل نصب، چیلر تراکمی، سردخانه) بایستی به کاتالوگ شیر انبساط ترموستاتیک مراجعه کنید.

MOP امرسون

اکسپنشن شارژ w می تواند نوع mop باشد تا از سیستم محافظت کند. این نوع از شیر در سردخانه ها کاربرد دارد. برای کاربردهای ویژه، ممکن است دیگر شارژها استفاده شود. برای کمک در انتخاب شارژ جدول بعدی را می توانید ببینید.

APPLICATIONR134aR22R404A/R507A
COMMERCIALMW35HW65*W65
LOW TEMP.MW15HW35*W45

شیرهای اکسپنشن ولو ترموستاتیک یا mop

تنظیم سوپرهیت شیرهای w-mop شارژ شده باعث تغییر نقطه mop می شود. افزایش تنظیمات سوپرهیت باعث کاهش نقطه mop   می شود و کاهش تنظیمات سوپرهیت باعث افزایش mop می شود.

REFRIGERANT

REFRIGERANTTHERMOSTATIC CHARGE
LCZGWMOP/CAX
R134a195190250250250N/A
R22160160185250250N/A
R404A/R507A150150170250250N/A
R717N/AN/A150N/AN/A200

جدول بالا به دماهای حداکثر در زمانی که حباب و بدنه شیر در یک دما قرار دارند، ارجاع دارد. در شارژهای A, L, C, Z, X حداکثر دمای بدنه 250 درجه فارنهایت است. (در صورتی که دمای حباب از مقادیر در جدول تجاوز نکند)

توجه: شارژهای A, C,  و Z امرسون از نوع شارژ مایع متقاطع هستند.

برای کمک به انتخاب درست شارژ بایستی در صفحات بعد جدول انتخاب کد را ببینید. همچنین در اینجا چند مثال از کاربردها بیان شده است.

Liquid charge – L

ماشین یخ ساز، شیرهای تزریق مایع

Liquid cross – charges – C,Z

سردخانه های دمای متوسط و پایین، یخ سازها، سردخانه های سیار و تهویه مطبوع

 gas charges – G

تهویه مطبوع (که شارژ سیار نیز می شود) چیلرهای کندانس آبی

gas cross – charge – KA, AA

پمپ های حرارتی و تهویه مطبوع

gas cross – charge – HAA

پمپ های حرارتی و تهویه مطبوع

W (mop)

حداکثر فشار کارکرد

Refrigerant Code Names

ARI Standard 750-2007 recommends the following color coding of thermostatic

expansion valves: R-12 White; R-22 Green; R-502 Orchid; R-40 Red;

R-500 Orange. Uncommon refrigerants with no designated color should use Blue.

ASHRAE
REF . NO .
TRADE OR
CHEMICAL NAME
EMERSON
CODE
COLOR
EMERSON
CODE
LETTER
R-12DichlorodifluoromethaneWHITEF
R-22ChlorodifluoromethaneGREENH
R-50222/115PURPLER
R-134aTetrafluoroethaneLIGHT BLUEM
R-404A125/134a/143AORANGES
R-401A22/152A/124CORALX
R-507A125/143ATEALP
R-410A32/125ROSEZ

جدول رنگ گازهای فریونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *