جدول های زیر مرجعی هستند برای روغن های تبرید نیوکالگون که در کمپرسورهای تبرید استفاده می شوند.

چیلر تراکمی