امرزو قصد داریم در مورد یکی از مشکلات خاصی که باعث خرابی کمپرسورها می شود صحبت کنیم. در ابتدا چند عکس را می بینیم که قطعاتی از کمپرسورهای خراب هستند و می خواهیم علت خرابی را بررسی کنیم. کمپرسور هرمتیکی که مشاهده می کنید قسمت روتور آن که آلومینیمی است دچار خردگی شده است. و یا در این قسمت، در پیستون یک کمپرسور دیسکاس کوپلندی که مشاهده می کنید خردگی آلومینیم اتفاق افتاده است. و یا در این کمپرسور کریر همانطور که مشاهده می کنید قسمت پیستون دچار خردگی شده است. این خردگی قسمت های آلومینیمی به چه دلیل است؟

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور کارلایلتعمیر کمپرسور کریرتعمیر کمپرسور کوپلند