در این فیلم به بررسی یکی از مشکلات کمپرسورها می پردازیم که باعث بروز مشکل در آنها می شود. این مشکل جزو مواردی است که کمتر مشاهده می شود. تعمیر اشتباه کمپرسور می تواند باعث بروز مشکل در سیم پیچی و قسمت مکانیکی کمپرسور شود.

کمپرسور ترین 100 اسبی را که در این فیلم مشاهده می کنید به علت نصب اشتباه لایی سیلندرها و حذف یکی از آنلودرها دچار آسیب شده بود و نتیجه این اتفاق خرابی مکانیکی و سوختن سیم پیچ کمپرسور بوده است.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیرگاه کمپرسور بیتزرتعمیرگاه کمپرسور کریرتعمیرگاه کمپرسور کوپلند