آلودگی در سیکل های تبرید تراکمی را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
آلودگی ناشی از اپراتو(وکیوم ضعیف و وجود رطوبت در سیکل)
آلودگی ناشی از عوامل خارجی
آلودگی ناشی از ساخت
آلودگی ناشی از اسیدی شدن سیکل تبرید
برای رفع آلودگی انجام روشهای استاندارد ضروری است.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزرتعمیر کمپرسور کوپلندتعمیرگاه بیتزرتعمیرگاه کوپلند