یکی از مشکلات اساسی کمپرسورهای تبرید و علت خرابی آنها نقص در روغنکاری است. نقص در روغنکاری و آیبهای آن در کمپرسورهای مختلف متفاوت است و وابسته به ساختار کمپرسور می تواند آسیبهای کم تا خیلی زیاد را شامل شود.

در ادامه به برخی از این آسیبها اشاره می کنیم:
کمپرسورهای اسکرو:
در کمپرسورهای اسکرو به دلیل استفاده از بلبرینگ های زیاد در کمپرسور، نقص در روغنکاری می تواند باعث خرابی خیلی زودرس و شدید شود. برای مثال بیشتر سازنده ها عدم روغنکاری را حداکثر برای 5 ثانیه مجاز می دانند.
کمپرسورهای پپیستونی:
در کمپرسورهای پیستونی درصورت کمبود روغن آسیبهای زیادی به قسمتهای مختلف می رسد. این آسیبها شامل خوردگی بوشهای اصلی و بوش اویل پمپ، خوردگی رینگها و سیلندر، خوردگی شاتون ها و گرم شدن سیم پیچ کمپرسور و سوختن سیم پیچ است.
کمپرسورهای اسکرال:
در کمپرسورهای اسکرال به دلیل ساختار ویژه آنها خوردگی به دلیل نقص در روغنکاری کمی متفاوت استو این کمپرسورها دارای دو عدد بوش اصلی و بوش اویل پمپ هستند و به دلیل کمبود قطعات، آسیبهای وارده نیز کاهش می یابد و در نتیجه خوردگی کمتر است اما در این کمپرسورها سیل شدن بین اسکرال ها با استفاده از روغن انجام می شود و بدون روغن سیل شدن و کمپرس شدن امکانپذیر نیست.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرالتعمیر کمپرسور اسکرو چیلرتعمیر کمپرسورهای برودتی