یکی از اجزای کمپرسورهای روتاری شیر یکطرفه است. اما چرا در کمپرسورهای روتاری از این قطعه استفاده می شود و ساختار این قطعه به چه شکلی است و در کجا نصب می شود. در محل خروجی کمپرسور یک قطعه وجود دارد به نام شیر یکطرفه. این قطعه در خروجی و بر روی شیر دیسچارج نصب می شود. کمپرسورهای روتاری توانایی کمپرس کردن در یک جهت را دارا هستند. این کمپرسورها توانایی گردیدن در یک جهت را دارا هستند.

مشاهده فیلم در آپارات

مشاهده فیلم در you tube

One of the components of rotary compressors is check valve. But why is it used in rotary compressors?
And what is the structure of this piece and where it is installed? At the compressor outlet there is a piece called the check valve. This piece is mounted on the outlet and on the discharge valve . Rotary compressors are capable of compressing in one direction.
The bearings used have the ability to withstand the force in one direction.
And if it goes against the force, these bearings do not have the strength to bear, so the male and female rotors will be out of place. What happens if the rotors rotate wrong? Bearings do not have the required damp force and this force must be applied to different parts. These components include touching male and female rotors. The next problem is in hosing. The rotors contact the housing as well as the shell and the top and bottom of the rotors so severe corrosion occurs.
Various companies have announced the rotate compressor allowance in the opposite direction. At the moment compressor is turned off, the hot gas of the discharge is inclined to return to the suction section so the rotors have to go in the wrong direction of normal circulation. To prevent this, a check valve is located at the discharge outlet that does not allow the discharged hot gas back into the compressor. The turnover rate in the opposite direction is specified by the manufacturer.

This is 5 seconds for Bitzer. When you turn off the compressor, the compressor sound changes and you can clearly see that the rotors rotate in the opposite direction. This time should be 5 seconds. If it exceeds 5 seconds this means that the check valve is broken. One-way valve failure is one of the biggest problems with screw compressors. This causes the hot gas of the discharge return to the suction. During this transition, the male and female rotors rotate in the opposite direction.
Turning in the opposite direction causes a lot of damage so one of the tips for setting up and maintaining a screw compressor is to be careful with the screw compressor after power is off. Does this sound mute after a few seconds and the hot gas from discharge doesn’t find a way to suction or on a continuous basis, one can sense that the rotors are in the opposite direction and the sound of compressor function can be heard while the compressor is off. It can cause a lot of damage to the compressor.

برای تشریح مساله ساختار بلبرینگ های یک کمپرسور اسکرو را در تصویر می بینیم. بلبرینگ های مورد استفاده توانایی تحمل نیرو در یک جهت را دارا هستند و اگر در خلاف جهت نیرو اعمال شود، این بلبرینگ ها تحمل نیرو را دارا نیستند بنابراین روتورهای نری و مادگی از جای خودشان خارج خواهند شد. چه اتفاقی می افتد اگر روتورها در خلاف جهت مجاز خودشان بچرخند. بلبرینگ ها تحمل دمپ نیروی مورد نظر را ندارند و این نیروی اعمالی باید به قطعات مختلف اعمال شود. این قطعات شامل تاچ کردن روتورهای نری و مادگی است. مشکل بعدی در هوزینگ است. روتورها با هوزینگ تماس پیدا می کنند و پوسته و ابتدا و انتهای روتورها با هوزینگ تماس پیدا می کنند و خوردگی های شدیدی را بوجود می آورند.

شرکت های مختلف میزان مجاز گردیدن کمپرسور در خلاف جهت را اعلام کرده اند. زمانی که کمپرسور خاموش می شود، در لحظه خاموشی، گاز داغ دیسچارج تمایل دارد که به قسمت ساکشن برگردد بنابراین روتورها باید در خلاف جهت گردش طبیعی بگردند برای جلوگیری از این امر یک شیر یکطرفه در خروجی دیسچارج قرار گرفته است که اجازه برگشت گاز داغ دیسچارج به کمپرسور را نمی دهد. میزان گردیدن در خلاف جهت توسط شرکت های سازنده مشخص شده است.

این میزان برای بیتزر 5 ثانیه است. زمانی که کمپرسور را خاموش می کنید، صدای کمپرسور عوض می شود و به صورت مشهود می توانید حس کنید که روتورها در خلاف جهت می گردند. این زمان باید 5 ثانیه باشد. اگر این زمان از 5 ثانیه بیشتر شود به معنای این است که شیر یکطرفه خراب است. خرابی شیر یکطرفه یکی از بزرگترین مشکلات کمپرسورهای اسکرو است و باعث برگشت گاز داغ دیسچارج به قسمت ساکشن است. در حین این انتقال، روتورهای نری و مادگی در خلاف جهت قبلی می گردند.
گردیدن در خلاف جهت قبلی باعث آسیب های بسیاری می شود پس یکی از نکات برای راه بری و نگهداری کمپرسورهای اسکرو، دقت به صدای کمپرسور اسکرو بعد از خاموشی است. آیا این صدا بعد از چند ثانیه قطع می شود و گاز داغ دیسچارج راه پیدا نمی کند به ساکشن و یا به صورت ادامه دار می توان حس کرد که روتورها در خلاف جهت قبلی می گردند و صدای کارکرد کمپرسور می آید اما کمپرسور خاموش است. آسیبهای بسیار زیادی را می تواند به کمپرسور وارد کند.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزر اسکروتعمیر کمپرسور همبل اسکروتعمیر کمپرسور هنبل اسکرو