همانطور که در فیلم مشاهده خواهید کرد در مواردی مشاهده می شود که بعضی از قسمت های کمپرسور دچار خوردگی شده اند. یکی از این قسمتها نشیمنگاه بلبرینگ های اسکروهاست.

در هنگام تعمیر کمپرسور اسکرو باید به تلرانس ها و مقادیر لقی های مجاز کمپرسور دقت زیادی شود. زیرا مقادیر لقی های مجاز بسیار ناچیز است و درصورت انحراف از مقادیر مجاز می تواند باعث آسیب های شدید و تولید صدا در کمپرسور گردد.

یکی از روشهای ترمیم خوردگی و لاغر شدن شفت استفاده از روش متال اسپری یا پوشش دهی با فلز است که در فیلم زیر پروسه انجام کار را مشاهده می کنید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزرتعمیر کمپرسور پیستونیتعمیر کمپرسور کریر کارلایلتعمیر کمپرسور کوپلند