کمپرسورهای اسکروهای بیتزر دارای یک شیر یکطرفه (چک ولو) استاندارد هستند که زیر شیر سرویس دیسچارج قرار دارد. فشار سیستم که ناشی از اختلاف فشار است می­ تواند باعث بسته شدن این شیر گردد. برای محافظت از گردش اسکرو ها به صورت برعکس در زمان خاموشی، یک شیر یکطرفه در قسمت دیسچارج قرار دارد. کمپرسورهای اسکرو به صورت طبیعی در زمان خاموشی 2 تا 3 ثانیه برعکس می­ گردند. اگر اسکروها در زمانی بیش از 5 ثانیه معکوس بگردند، پیشنهاد می­ شود شیر یکطرفه بازدید، تعمیر و یا تعویض گردد. همچنین نیاز به جدا کردن کمپرسور از سیکل نیست.

باز کردن فلنچ دیسچارج

پیچ­ های کاور قسمت دیسچارج را باز کنید.

 کمپرسور اسکرو بیزر HSN,HSK

کمپرسور اسکرو بیتزر HSN,HSK

در این نقطه، بلبرینگ­ ها قابل مشاهده است.

شیریکطرفه در فلنچ/ کاور بلبرینگ قرار دارد.

 تعمیر کمپرسور اسکرو بیتزر HSN,HSK

تعمیر کمپرسور اسکرو بیتزر HSN,HSK

در تصویر شیر یکطرفه کمپرسورهای اسکرو بیتزر HS53,HS74 که در کاور بلبرینگ/ فلنچ قرار دارد را می­ بینید. هرچند در بعضی مدل­ ها مانند HS85 بدون نیاز به باز کردن کاور، دسترسی به شیر یکطرفه وجود دارد.

کمپرسورهای اسکرو OS/HSK/HSN

سری­های 53

بعد از آنکه کاور دیسچارج باز شد، شیر یکطرفه را می­ توان به سادگی باز کرد. اگر یک کاور/ فلنچ جدید استفاده شده باشد، نیاز به باز کردن یک پیچ برای جدا کننده شیریکطرفه است. توجه داشته باشید روغن­های مورد استفاده در این کمپرسورها جاذب قوی رطوبت هستند.

کمپرسورهای اسکرو بیتزر HSK

کمپرسورهای اسکرو بیتزر HSK

سری­های 74

 تعمیر کمپرسورهای اسکرو بیتزر

تعمیر کمپرسورهای اسکرو بیتزر

سری­های 64

در این مدل کمپرسورهای اسکرو نیازی به باز کردن فلنچ دیسچارج نیست تا بتوان به شیر یکطرفه دسترسی پیدا کرد. خط روغن B,C باید از اتصال سه راهی باز گردد و شیر یکطرفه جدا گردد.

 تعمیر کمپرسور اسکرو OS/HSK/HSN

تعمیر کمپرسور اسکرو OS/HSK/HSN

سری­های 85

 تعمیر کمپرسور اسکرو بیتزر HSK

تعمیر کمپرسور اسکرو بیتزر HSK

در این کمپرسورها نیازی به باز کردن فلنچ برای دسترسی به شیر یکطرفه نیست.

کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH,CSW

شیرهای یکطرفه دیسچارج در سری­های دما بالا در زیر شیر سرویس دیسچارج قرار دارد.

 تعمیر کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH,CSW

تعمیر کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH,CSW

کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH سری CSH65.1

در این کمپرسورها نیازی به باز کردن فلنچ دیسچارج برای دسترسی به شیر یکطرفه نیست.

تعمیر کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH

تعمیر کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH

کمپرسورهای اسکرو بیتزر CS65.3

شیر یکطرفه دیسچارج بعد از باز کردن سرویس ولو قابل دسترسی است.

 تعمیر کمپرسورهای اسکرو کامپکت بیتزر

تعمیر کمپرسورهای اسکرو کامپکت بیتزر

کمپرسورهای اسکرو سری­ های CS75.1

 قطعات کمپرسورهای اسکرو بیتزر

قطعات کمپرسورهای اسکرو بیتزر

کمپرسورهای اسکرو بیتزر سری­های CS75.3

قطعات کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH,CSW

قطعات کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH,CSW

کمپرسورهای اسکرو بیتزر سری­های CS85.3,CS85.1

 قطعات کمپرسورهای اسکرو بیتزر

قطعات کمپرسورهای اسکرو بیتزر

کمپرسورهای اسکرو بیتزر مدل CS95.3,CS95.1

روش کارکرد کمپرسور اسکرو بیتزر

روش کارکرد کمپرسور اسکرو بیتزر

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور اسکروتعمیر کمپرسور اسکرو بیتزرقطعات کمپرسور اسکرو بیتزر