در این فیلم با نمودار آنتالپی-فشار آشنا می شوید و بر روی نمودار مواردی از قبیل سوپرهیت و سابکول ومحدوده کارکرد شیر انبساط(اکسپنشن ولو) و کارایی سیکل تبرید را می بینید.

همچنین مفاهیم فشار ثابت، دمای ثابت، دانسیته ثابت، آنتروپی ثابت را مشاهده می کنید و در انتها بر روی نمودار T-S سیکل تبرید تراکمی نشان داده خواهد شد.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

سیکل تبرید تراکمی،چیلرهای تراکمی