چیلر تراکمی

اصول طراحی سیستم های آبی قسمت دوم

جریان اواپراتور چیلر

جریان ثابت معمول ترین روش است.

تغییر جریان امکان پذیراست.

می توان انرژی مصرفی را کاهش داد.

تنها قابل استفاده در چیلرهایی است که با تابلو برقی قابلیت چنین کنترلی را داشته باشند.

قوانین اولیه و ثانویه سیستم

  • لوله بای پس باید عاری از هر گونه افت فشار و مقاومتی باشد.
  • برای کنترل بار باید از شیرهای تدریجی دو راهه استفاده شود. 

سیستمهای آب چیلر

چیلر/ سیستم

عملکرد انرژی

تمایل بیشتر به نرخ جریان کمتر

سیستمهای جریان کم

نمایی از ساختار سیستم

چیلر بازیافت انرژی

مزایای چیلرهای بازیافت انرژی

راندمان چیلرهای بازیافت انرژی

کنترل کننده های چیلر​

  • روشن و خاموش
  • کنترل دمای آب چیلر
  • نظارت و محافظت
  • وفق پذیر با شرایط  ناخواسته

دماها

بهینه سازی چیلر و برج​

کنترل فشار کندانسور

اصول طراحی سیستم های آبی قسمت اول