چیلر تراکمی

اصول طراحی سیستم های آبی قسمت اول

چیلرهای آبی و کنترل بار

  1. اجزای اصلی چیلر های آبی
  2. سیکل تبرید
  3. انتقال دمای چیلر
  4. قدرت تبرید
  5. انواع چیلرها و کنترل کننده ها
  6. ترتیب لوله کشی چیلر
  7. راندمان چیلر

سیستم چیلرهای آبی

شماتیک یک چیلر ساده      

سیکل تبرید در نمودار p_h

)کمپرس کردن بخار، نمودار (Moiller

 سیکل تبرید   

درایوهای تغییر سرعت

کارکرد در برابر ECWT

 

نرخ راندمان نیمه بار