چیلر تراکمی

آموزش مشکلات کمپرسور چیلر تراکمی

آموزش مشکلات کمپرسور چیلر تراکمی

نقش در روغنکاری کمپرسور ، خطای پرشی روغن(اوایل پرش) یا قطع(cut off)

پرشی روغن(کنترل فشار روغن)

 • کم بودن روغن در کارتر کمپرسور.
 • روغن در سیکل تبرید تله شده است، احتمالا در اپراتور.
 • فشار ساکشن خیلی پایین است.
 • مایع مبرد به کمپرسور بر می گردد(flood back)
 • اویل پمپ خراب است یا صافی روغن گرفتگی دارد.
 • هیتر کارتر خراب است یا کمپرسور هیتر ندارد.
 • شارژ گاز چیلر تراکمی کم است.
 • در رایزر ساکشن، تله روغن وجود ندارد یا به اندازه کافی وجود ندارد.
 • رابزر ساکشن خیلی طولانی است.
 • نقش در جدا کننده روغن(Oil sepenator) وجود دارد.
 • کویل اپراتور یخ زده است.
 • فن اپراتور به درستی کار نمی کند.
 • اکسپنشن ولو یا شیر انبساط ترموستاتیک یا الکترونیک بزرگ انتخاب شده است.
 • بوش ها یا رینگ ها یا دیواره سیلندر خورده شده است.
 • پرشی(سوئیچ کنترل فشار روغن) به درستی کار نمی کند یا مدار فرمان اشتباه است.
کمپرسور چیلر تراکمی به صورت پیوسته کار می کند، قبل تر کمپرسور درست کار می کرده است.
 • بار چیلر تراکمی یا سردخانه زیاد است.
 • فضای مورد تهویه یا سردخانه افزایش یافته است.
 • درمورد آخرین تغییرات اعمالی سوال کنید.
 • شارژ گاز کم است.
 • به دلیل طراحی اشتباه خط مایع، فشار ساکشن کم است.
 • شیر انبساط (اکسپنشن ولو) تنظیم نیست.
 • اپراتور یخ زده یا کثیف است.
 • کندانسور کثیف است.
 • فیلترها کثیف هستند.
 • دیفراست به صورت پیوسته کار می کند.
 • کنترل فشار پایین، کنترل دما، شیر بای پس گاز داغ یا شیر کنترل ظرفیت درست کار نمی کند.
 • شیر رگلاتور فشار اپراتور (EPR) به درستی کار نمی کند.
 • سیکل چیلر تراکمی یا سرد خانه را چک کنید که نشتی وجود نداشته باشد.
 • کارکرد درست دیفراست را چک کنید.

کمپرسور به صورت پیوسته کار می کند(چیلرتازه نصب شده است)

 • بار اپراتور بیش از میزان طراحی است، دوباره طراحی شود.
 • لوله کشی اشتباه است.

کمپرسور روشن می شود اما با کنترل اورلود (اضافه بار)خاموش می شود

 • فشار ساکشن بیش از توانایی کمپرسور برای راه اندازی و کارکرد است.
 • فشاردیسچارج بالا است.
 • ولتاژ پایین است.
 • سیم کشی اشتباه است.
 • خازن راه انداز یا مدار به درستی کار نمی کند.
 • رله استارت به درستی کار نمی کند.
 • اورلود به درستی کار نمی کند.
 • سیم پیچ اتصال کوتاه یا اتصال بدنه شده است.
 • لقی های مجاز کمپرسور در هنگام تعمیر رعایت نشده یا مشکل مکانیکی وجود دارد.

کمپرسور استارت می شود اما زمان کارکرد کم است

 • اختلاف کنترل فشار یا دما کم است.
 • مبرد کم شارژ شده است.
 • فشار دیسچارج بالاست.
 • کثیفی کندانسور باعث قطع(cut out) فشار بالا می شود.
 • مبرد زیاد در سیستم بدون ریسیور وجود دارد.
 • نشتی وجود دارد.
 • فشار ساکشن بالاست.
 • ولتاژ بالا/پایین، ولتاژ نا بالانس است، افزایش آمپر وجود دارد.
 • مبرد اشتباه استفاده شده است.
 • جریال سیال مبرد کم است.و سوپرهیت بالاست.
 • جریان هوای گذری از اپراتور کم است.
 • دمای هوای آزاد در سیستم های هوا خنک پایین است.
 • شیر برقی خط مایع در زمان خاموشی کمپرسور رد می کند.
 • سیستم کم شارژ گاز شده است.
 • بارسیستم کم است و کنترل ظرفیت وجود ندارد.

کمپرسور استارت نمی شود اما زوزه می کشد

 • سیم کشی اشتباه است.
 • ولتاژ ورودی کم است.
 • خازن راه انداز یا دائم کار مشکل دارد.
 • سیم پیچ اتصال کوتاه یا اتصال زمین شده است.
 • لقی های مجاز کم است یا مشکل مکانیکی وجود دارد.

کمپرسور نه استارت می شود ونه زوزه می کشد

 • سیم کشی اشتباه انجام شده است.
 • فیوز سوخته و یا خطایی در موارد فرمان وجود دارد.
 • کلید حرارتی یا کنترل بار خطا داده است.
 • کنترل دما یا کنترل فشار مشکل دارد.
 • کنترل فشار بالا یا پایین خطا داده است.
 • کنترل فشار روغن(پرشی روغن) خطا داده است.
 • سیم پیچ سوخته است.

آمپر مصرفی کمپرسور بالاست

 • فشار ساکشن بالاتر از آن است که چیلر تراکمی بتواند کار کند.
 • بار سیستم زیاد است.
 • سیم کشی اشتباه است.
 • ولتاژ بالا یا پایین است.
 • فشار دیسچارج بالاست.
 • مبرد اشتباه شارژ شده است.
 • مشکلات مکانیکی وجود دارد.
 • نابالانسی ولتاژ وجود دارد.
 • رله استارت چسبیده است.

فشار دیسچارج بالاست

 • هوا در سیستم است.
 • گردش هوا در کندانسور مناسب نیست.
 • فین های کندانسور گرفتگی دارد یا کثیف است.
 • شارژ گاز زیاد است.
 • جهت چرخش فن کندانسور اشتباه است.
 • فن موتور خراب است.
 • جریان آب کندانسور آبی مشکل دارد یا کندانسور آبی رسوب دارد.

فشار دیسچارج پایین است

 • هوای محیط خیلی سرد است.
 • سوپاپ ها آسیب دیده اند یا مشکل مکانیکی وجود دارد.
 • ریسیور در هوای سرد محیط نصب نشده است.
 • کنترل فشار برای فن های کندانسور وجود ندارد.
 • آب کندانسور خیلی سرد است.

فشار دیسچارج نوسان دارد

 • شارژگاز مناسب نیست.
 • کنترل فن کندانسور کالیبره نیست.
 • فن کندانسور نامنظم کار می کند.
 • دمای آب و جریان آب کندانسور آبی مناسب نیست.
 • فن برج خنک کننده درست فرمان نمی گیرد.

حباب در خط مایع وجود دارد

 • معمولا با سوپر هیت بالای خط ساکشن در خروجی اپراتور همزمان است.
 • شارژ مبرد مناسب نیست.
 • در صورت کنترل نامناسب فن کندانسور، حباب در خط مایع بوجود می آید.
 • خط مایع در هوای محیط گرم بدون عایق نصب شده است.

خازن دائم کار سوخته است

 • ولتاژ ورودی بالاست
 • ولتاژ ورودی پایین است.

خازن راه انداز سوخته است

 • رله راه انداز چسبیده است.
 • خازن اشتباه انتخاب شده است.
 • سیم پیچ راه انداز برای زمان طولانی در مدار است.
 • کمپرسور دارای زمانهای راه اندازی کوتاه مدت است.

رله استارت سوخته است

 • زمانهای کارکرد کمپرسور کوتاه است.
 • ولتاژ ورودی کم یا زیاد است.
 • رله راه انداز درست نصب نشده است.
 • رله راه انداز درست انتخاب نشده است.

فشار ساکشن بالاست-سوپر هیت خروجی اپراتور بالاست

 • بار سیستم زیاد است.
 • سیستم تزریق مایع کمپرسور درست کار نمی کند.
 • شیر انبساط درست نصب نشده است.

فشار ساکشن بالاست-سوپر هیت خروجی اپراتور بالاست

 • سیستم نابالانس است، بار سیستم بالاست.
 • نشتی وجود دارد.
 • دیفراست گاز داغ درست عمل نمی کند.
 • اکسپنشن ولو درست نصب نشده یا تنظیم نیست.

فشار ساکشن بالاست، سوپر هیت خروجی اپراتور پایین است.

 • شیر انبساط بزرگ انتخاب شده است.
 • اکولایز شیر انبساط گرفته یا درپوش خورده است.
 • رطوبت باعث یخ زدن شیرانبساط و بازماندن شیر شده است.
 • سوپر هیت شیر انبساط پایین تنظیم شده است.

فشار ساکشن پایین است- سوپر هیت در خروجی اپراتور بالاست.

 • به اپراتور به اندازه کافی گاز نمی رسد

فشار ساکشن پایین است-سوپر هیت خروجی اپراتور پایین است.

 • بار کم است.
 • ظرفیت کمپرسور بالاست و اپراتور دارای ظرفیت کم است.
 • کویل اپراتور یخ زده است.
 • توزیع گاز در اپراتور درست نیست.
 • توزیع هوا یا آب در اپراتور اشتباه است.
 • روغن زیاد در اپراتور تله شده است.

فشار ساکشن دارای نوسان است.

 • تنظیمات سوپر هیت اشتباه است.
 • حباب اکسپنشن ولو درست نصب نشده است.
 • خط اکولایزر دچار گرفتگی شده است.
 • فن های اپراتور به درستی کار نمی کنند.
 • اکسپنشن ولو بزرگ انتخاب شده است.
 • برگشت مایع به کمپرسور وجود دارد.
 • جریان آب دارای نوسان است.(کندانسور آبی)

سوپر هیت اپراتور خیلی بالاست.

 • گاز فلش در خط مایع وجود دارد.
 • گاز کم شارژ شده است.
 • افت فشار در خط مایع زیاد است که به دلیل سایز پایین خط مایع یا حرکت عمودی طولانی است.
 • طراحی لوله کشی اشتباه است.
 • شیر انبساط دچار گرفتگی شده است.
 • سیستم آلوده است یا رطوبت در سیستم زیاد است.
 • سایز اکسپنشن ولو کم است.
 • ظرفیت کمپرسور کم است یا اپراتور دارای سایز بزرگ است.
 • تنظیمات سوپر هیت شیر انبساط بالاست.

سوپر هیت اپراتور کم است.

 • شارژ گاز یا روغن کم است.
 • بار اپراتور کم یا نامناسب است.
 • اکولایز خارجی شیر انبساط درپوش خورده یا گرفته است.
 • رطوبت در سیستم باعث یخ زدن و باز ماندن شیر انبساط شده است.
 • سابکول بیش از اندازه است.
 • توزیع گاز در اپراتور اشتباه است.
 • اکسپنشن ولو درست نصب نشده است.
 • گردش آب یا هوا در اپراتور درست نیست.
 • اکسپنشن ولو بزرگ انتخاب شده است.
 • هیتر کارتر نصب نشده است.
 • اپراتور یخ زده است.
 • تنظیمات سوپرهیت خیلی پایین است.

برای مشاوره با کارشناسان ما در تماس باشید.