نقش در روغنکاری کمپرسور، خطای پرشی روغن(اوایل پرش) یا قطع(cut off)

پرشی روغن(کنترل فشار روغن)

 • کم بودن روغن در کارتر کمپرسور.
 • روغن در سیکل تبرید تله شده است، احتمالا در اپراتور.
 • فشار ساکشن خیلی پایین است.
 • مایع مبرد به کمپرسور بر می گردد(flood back)
 • اویل پمپ خراب است یا صافی روغن گرفتگی دارد.
 • هیتر کارتر خراب است یا کمپرسور هیتر ندارد.
 • شارژ گاز چیلر تراکمی کم است.
 • در رایزر ساکشن، تله روغن وجود ندارد یا به اندازه کافی وجود ندارد.
 • رابزر ساکشن خیلی طولانی است.
 • نقش در جدا کننده روغن(Oil sepenator) وجود دارد.
 • کویل اپراتور یخ زده است.
 • فن اپراتور به درستی کار نمی کند.
 • اکسپنشن ولو یا شیر انبساط ترموستاتیک یا الکترونیک بزرگ انتخاب شده است.
 • بوش ها یا رینگ ها یا دیواره سیلندر خورده شده است.
 • پرشی(سوئیچ کنترل فشار روغن) به درستی کار نمی کند یا مدار فرمان اشتباه است.

کمپرسور به صورت پیوسته کار می کند، قبل تر کمپرسور درست کار می کرده است.

 • بار چیلر تراکمی یا سردخانه زیاد است.
 • فضای مورد تهویه یا سردخانه افزایش یافته است.
 • درمورد آخرین تغییرات اعمالی سوال کنید.
 • شارژ گاز کم است.
 • به دلیل طراحی اشتباه خط مایع، فشار ساکشن کم است.
 • شیر انبساط (اکسپنشن ولو) تنظیم نیست.
 • اپراتور یخ زده یا کثیف است.
 • کندانسور کثیف است.
 • فیلترها کثیف هستند.
 • دیفراست به صورت پیوسته کار می کند.
 • کنترل فشار پایین، کنترل دما، شیر بای پس گاز داغ یا شیر کنترل ظرفیت درست کار نمی کند.
 • شیر رگلاتور فشار اپراتور (EPR) به درستی کار نمی کند.
 • سیکل چیلر تراکمی یا سرد خانه را چک کنید که نشتی وجود نداشته باشد.
 • کارکرد درست دیفراست را چک کنید.

کمپرسور به صورت پیوسته کار می کند(چیلرتازه نصب شده است)

 • بار اپراتور بیش از میزان طراحی است، دوباره طراحی شود.
 • لوله کشی اشتباه است.

کمپرسور روشن می شود اما با کنترل اورلود(اضافه بار)خاموش می شود

 • فشار ساکشن بیش از توانایی کمپرسور برای راه اندازی و کارکرد است.
 • فشاردیسچارج بالا است.
 • ولتاژ پایین است.
 • سیم کشی اشتباه است.
 • خازن راه انداز یا مدار به درستی کار نمی کند.
 • رله استارت به درستی کار نمی کند.
 • اورلود به درستی کار نمی کند.
 • سیم پیچ اتصال کوتاه یا اتصال بدنه شده است.
 • لقی های مجاز کمپرسور در هنگام تعمیر رعایت نشده یا مشکل مکانیکی وجود دارد.

کمپرسور استارت می شود اما زمان کارکرد کم است

 • اختلاف کنترل فشار یا دما کم است.
 • مبرد کم شارژ شده است.
 • فشار دیسچارج بالاست.
 • کثیفی کندانسور باعث قطع(cut out) فشار بالا می شود.
 • مبرد زیاد در سیستم بدون ریسیور وجود دارد.
 • نشتی وجود دارد.
 • فشار ساکشن بالاست.
 • ولتاژ بالا/پایین، ولتاژ نا بالانس است، افزایش آمپر وجود دارد.
 • مبرد اشتباه استفاده شده است.
 • جریال سیال مبرد کم است.و سوپرهیت بالاست.
 • جریان هوای گذری از اپراتور کم است.
 • دمای هوای آزاد در سیستم های هوا خنک پایین است.
 • شیر برقی خط مایع در زمان خاموشی کمپرسور رد می کند.
 • سیستم کم شارژ گاز شده است.
 • بارسیستم کم است و کنترل ظرفیت وجود ندارد.

کمپرسور استارت نمی شود اما زوزه می کشد

 • سیم کشی اشتباه است.
 • ولتاژ ورودی کم است.
 • خازن راه انداز یا دائم کار مشکل دارد.
 • سیم پیچ اتصال کوتاه یا اتصال زمین شده است.
 • لقی های مجاز کم است یا مشکل مکانیکی وجود دارد.

کمپرسور نه استارت می شود ونه زوزه می کشد

 • سیم کشی اشتباه انجام شده است.
 • فیوز سوخته و یا خطایی در موارد فرمان وجود دارد.
 • کلید حرارتی یا کنترل بار خطا داده است.
 • کنترل دما یا کنترل فشار مشکل دارد.
 • کنترل فشار بالا یا پایین خطا داده است.
 • کنترل فشار روغن(پرشی روغن) خطا داده است.
 • سیم پیچ سوخته است.

آمپر مصرفی کمپرسور بالاست

 • فشار ساکشن بالاتر از آن است که کمپرسور بتواند کار کند.
 • بار سیستم زیاد است.
 • سیم کشی اشتباه است.
 • ولتاژ بالا یا پایین است.
 • فشار دیسچارج بالاست.
 • مبرد اشتباه شارژ شده است.
 • مشکلات مکانیکی وجود دارد.
 • نابالانسی ولتاژ وجود دارد.
 • رله استارت چسبیده است.

فشار دیسچارج بالاست

 • هوا در سیستم است.
 • گردش هوا در کندانسور مناسب نیست.
 • فین های کندانسور گرفتگی دارد یا کثیف است.
 • شارژ گاز زیاد است.
 • جهت چرخش فن کندانسور اشتباه است.
 • فن موتور خراب است.
 • جریان آب کندانسور آبی مشکل دارد یا کندانسور آبی رسوب دارد.

فشار دیسچارج پایین است

 • هوای محیط خیلی سرد است.
 • سوپاپ ها آسیب دیده اند یا مشکل مکانیکی وجود دارد.
 • ریسیور در هوای سرد محیط نصب نشده است.
 • کنترل فشار برای فن های کندانسور وجود ندارد.
 • آب کندانسور خیلی سرد است.

فشار دیسچارج نوسان دارد

 • شارژگاز مناسب نیست.
 • کنترل فن کندانسور کالیبره نیست.
 • فن کندانسور نامنظم کار می کند.
 • دمای آب و جریان آب کندانسور آبی مناسب نیست.
 • فن برج خنک کننده درست فرمان نمی گیرد.

حباب در خط مایع وجود دارد

 • معمولا با سوپر هیت بالای خط ساکشن در خروجی اپراتور همزمان است.
 • شارژ مبرد مناسب نیست.
 • در صورت کنترل نامناسب فن کندانسور، حباب در خط مایع بوجود می آید.
 • خط مایع در هوای محیط گرم بدون عایق نصب شده است.

خازن دائم کار سوخته است

 • ولتاژ ورودی بالاست
 • ولتاژ ورودی پایین است.

خازن راه انداز سوخته است

 • رله راه انداز چسبیده است.
 • خازن اشتباه انتخاب شده است.
 • سیم پیچ راه انداز برای زمان طولانی در مدار است.
 • کمپرسور دارای زمانهای راه اندازی کوتاه مدت است.

رله استارت سوخته است

 • زمانهای کارکرد کمپرسور کوتاه است.
 • ولتاژ ورودی کم یا زیاد است.
 • رله راه انداز درست نصب نشده است.
 • رله راه انداز درست انتخاب نشده است.

فشار ساکشن بالاست-سوپر هیت خروجی اپراتور بالاست

 • بار سیستم زیاد است.
 • سیستم تزریق مایع کمپرسور درست کار نمی کند.
 • شیر انبساط درست نصب نشده است.

فشار ساکشن بالاست-سوپر هیت خروجی اپراتور بالاست

 • سیستم نابالانس است، بار سیستم بالاست.
 • نشتی وجود دارد.
 • دیفراست گاز داغ درست عمل نمی کند.
 • اکسپنشن ولو درست نصب نشده یا تنظیم نیست.

فشار ساکشن بالاست، سوپر هیت خروجی اپراتور پایین است.

 • شیر انبساط بزرگ انتخاب شده است.
 • اکولایز شیر انبساط گرفته یا درپوش خورده است.
 • رطوبت باعث یخ زدن شیرانبساط و بازماندن شیر شده است.
 • سوپر هیت شیر انبساط پایین تنظیم شده است.

فشار ساکشن پایین است- سوپر هیت در خروجی اپراتور بالاست.

 • به اپراتور به اندازه کافی گاز نمی رسد

فشار ساکشن پایین است-سوپر هیت خروجی اپراتور پایین است.

 • بار کم است.
 • ظرفیت کمپرسور بالاست و اپراتور دارای ظرفیت کم است.
 • کویل اپراتور یخ زده است.
 • توزیع گاز در اپراتور درست نیست.
 • توزیع هوا یا آب در اپراتور اشتباه است.
 • روغن زیاد در اپراتور تله شده است.

فشار ساکشن دارای نوسان است.

 • تنظیمات سوپر هیت اشتباه است.
 • حباب اکسپنشن ولو درست نصب نشده است.
 • خط اکولایزر دچار گرفتگی شده است.
 • فن های اپراتور به درستی کار نمی کنند.
 • اکسپنشن ولو بزرگ انتخاب شده است.
 • برگشت مایع به کمپرسور وجود دارد.
 • جریان آب دارای نوسان است.(کندانسور آبی)

سوپر هیت اپراتور خیلی بالاست.

 • گاز فلش در خط مایع وجود دارد.
 • گاز کم شارژ شده است.
 • افت فشار در خط مایع زیاد است که به دلیل سایز پایین خط مایع یا حرکت عمودی طولانی است.
 • طراحی لوله کشی اشتباه است.
 • شیر انبساط دچار گرفتگی شده است.
 • سیستم آلوده است یا رطوبت در سیستم زیاد است.
 • سایز اکسپنشن ولو کم است.
 • ظرفیت کمپرسور کم است یا اپراتور دارای سایز بزرگ است.
 • تنظیمات سوپر هیت شیر انبساط بالاست.

سوپر هیت اپراتور کم است.

 • شارژ گاز یا روغن کم است.
 • بار اپراتور کم یا نامناسب است.
 • اکولایز خارجی شیر انبساط درپوش خورده یا گرفته است.
 • رطوبت در سیستم باعث یخ زدن و باز ماندن شیر انبساط شده است.
 • سابکول بیش از اندازه است.
 • توزیع گاز در اپراتور اشتباه است.
 • اکسپنشن ولو درست نصب نشده است.
 • گردش آب یا هوا در اپراتور درست نیست.
 • اکسپنشن ولو بزرگ انتخاب شده است.
 • هیتر کارتر نصب نشده است.
 • اپراتور یخ زده است.
 • تنظیمات سوپرهیت خیلی پایین است.

چیلر تراکمی

آموزش تعمیر کمپرسور چیلر تراکمیآموزش تعمیرات چیلر تراکمیتعمیرگاه کمپرسور چیلر تراکمی