سوپاپ ها را برروی پین ها دوبل همانند تصویر نصب کنید