12ص9-شرایط-کارکرد-کمپرسورهای-کوپلند-با-گاز-فریونیR404A