از-نصب-خوابیده-اواپراتور-که-نمی¬تواند-درین-شود¬،-خودداری-کنید¬.