از-لوله-¬کشی-لوپ-¬های-شیب-¬دار-به-سمت-اواپراتور-تا-تله-آب-خودداری-کنید¬.