مقایسه راندمان R290/R22  (T=20kΔ) با کمپرسورهای نیمه بسته خنک شونده با گاز ساکشن (suction gas cooled مقایسه راندمان R22/R1270 (T=20kΔ) با کمپرسورهای نیمه بسته خنک شونده با گاز ساکشن (suction gas cooled)

مقایسه راندمان R290/R22  (T=20kΔ) با کمپرسورهای نیمه بسته خنک شونده با گاز ساکشن (suction gas cooled) مقایسه راندمان R22/R1270 (T=20kΔ) با کمپرسورهای نیمه بسته خنک شونده با گاز ساکشن (suction gas cooled)

مقایسه راندمان R290/R22  (T=20kΔ) با کمپرسورهای نیمه بسته خنک شونده با گاز ساکشن (suction gas cooled)

مقایسه راندمان R22/R1270 (T=20kΔ) با کمپرسورهای نیمه بسته خنک شونده با گاز ساکشن (suction gas cooled)