شکل 5   سوئیچ فشار روغن دیفرانسیل MP54 را نصب کنید

شکل 5   سوئیچ فشار روغن دیفرانسیل MP54 را نصب کنید

شکل 5   سوئیچ فشار روغن دیفرانسیل MP54 را نصب کنید