کمپرسور-کریر–کارلایل-6L-06L-هشت و دوازده سیلندر-سه-فاز

کمپرسور-کریر--کارلایل-6L-06L-هشت و دوازده سیلندر-سه-فاز

کمپرسور-کریر–کارلایل-6L-06L-هشت و دوازده سیلندر-سه-فاز