با استفاده از تیغه­ها گازبندی اسکرال­های کمپرسور اسکرال انجام می­شود.

با استفاده از تیغه­ها گازبندی اسکرال­های کمپرسور اسکرال انجام می­شود.

با استفاده از تیغه­ها گازبندی اسکرال­های کمپرسور اسکرال انجام می­شود.