یک اسکرال ثابت است و یک اسکرال 180 درجه در اسکرال ثابت می­چرخد.

یک اسکرال ثابت است و یک اسکرال 180 درجه در اسکرال ثابت می­چرخد.

یک اسکرال ثابت است و یک اسکرال 180 درجه در اسکرال ثابت می­چرخد.