طرح شماتیک اتصال روغن و گاز کمپرسورها با جداکننده های روغن مجزا