شکل 8: مشخصه کنترل 4 .. 20 میلی آمپر، کمپرسور 2 سیلندر خط شکسته، کمپرسور 4 سیلندر خط مداوم

شکل 8: مشخصه کنترل 4 .. 20 میلی آمپر، کمپرسور 2 سیلندر خط شکسته، کمپرسور 4 سیلندر خط مداوم

شکل 8: مشخصه کنترل 4 .. 20 میلی آمپر، کمپرسور 2 سیلندر خط شکسته، کمپرسور 4 سیلندر خط مداوم