شکل 7کنترل وابسته به جریان، سیگنال آنالوگ مشخصه 4 .. 20 میلی آمپر ، پایانه های 1 و 8.

شکل 7کنترل وابسته به جریان، سیگنال آنالوگ مشخصه 4 .. 20 میلی آمپر ، پایانه های 1 و 8.

شکل 7کنترل وابسته به جریان، سیگنال آنالوگ مشخصه 4 .. 20 میلی آمپر ، پایانه های 1 و 8.