شکل 2 محدودیت کاربرد برای کمپرسورهای ECOLINE 4VE (S) -6FE با سیستم CIC

شکل 2 محدودیت کاربرد برای کمپرسورهای ECOLINE 4VE (S) -6FE با سیستم CIC

شکل 2 محدودیت کاربرد برای کمپرسورهای ECOLINE 4VE (S) -6FE با سیستم CIC