شکل 10: اتصال VARISPEED .1 با استفاده از مبدل رابط BEST.

شکل 10: اتصال VARISPEED .1 با استفاده از مبدل رابط BEST.

شکل 10: اتصال VARISPEED .1 با استفاده از مبدل رابط BEST.