شکل 2: گزینه: بلند کردن کمپرسور، سیستم تعلیق تک نقطه ای: نمونه HS.95

شکل 2: گزینه: بلند کردن کمپرسور، سیستم تعلیق تک نقطه ای: نمونه HS.95

شکل 2: گزینه: بلند کردن کمپرسور، سیستم تعلیق تک نقطه ای: نمونه HS.95