پرشر سوئیچ و ترموستات دانفوس danfoss pressure switch

در این فیلم با انواع پرشر سوییچ ها و ترموستات های دانفوس و رنج کارکرد آنها و روش نصب پرشر سوییچ ها و تنظیم پرشر سوییچ های فشار و روغن آشنا می شوید