علل خرابي كمپرسورها 1

انواع خرابی ها

  • ضربه زدن slugging
  • بیش از حد گرم شدن overheating
  • نقص در روغن کاری lack of lubrication
  • از دست دادن روغن loss of oil
  • برگشت مایع refrigerant floodback
  • نقص در برق تغذیه موتور electric motor failure

براي مشاهده اينجا كليك كنيد.