مدار فرمان و مدار قدرت کمپرسور بیتزر با کنترلر CIC