شکل 1 بیش از حد گرم شدن و تغییر رنگ سوپاپ های دیسچارج

شکل 1 بیش از حد گرم شدن و تغییر رنگ سوپاپ های دیسچارج

شکل 1 بیش از حد گرم شدن و تغییر رنگ سوپاپ های دیسچارج