جدول 2 – سیستم با کندانسور کثیف

جدول 2 - سیستم با کندانسور کثیف