شکل 3 کمپرسور سمی هرمتیک (نیمه بسته) خنک شونده با گاز مبرد

شکل 3 کمپرسور سمی هرمتیک (نیمه بسته) خنک شونده با گاز مبرد

شکل 3 کمپرسور سمی هرمتیک (نیمه بسته) خنک شونده با گاز مبرد