شکل2 یک روش برای کاهش مقدار شارژ مبرد در سیستم فلودد کندانسور استفاده از دو یا چند کندانسور است.

شکل2 یک روش برای کاهش مقدار شارژ مبرد در سیستم فلودد کندانسور استفاده از دو یا چند کندانسور است.