یک سیستم با شیر انبساط گرفته دارای علائمی شیسه به سیستمی با گرفتگی خط مایع است که بعد از ریسیور اتفاق می افتد. این بدین دلیل است که شیر انبساط قسمتی از خط مایع است.

یک سیستم با شیر انبساط گرفته دارای علائمی شیسه به سیستمی با گرفتگی خط مایع است که بعد از ریسیور اتفاق می افتد. این بدین دلیل است که شیر انبساط قسمتی از خط مایع است.

یک سیستم با شیر انبساط گرفته دارای علائمی شیسه به سیستمی با گرفتگی خط مایع است که بعد از ریسیور اتفاق می افتد. این بدین دلیل است که شیر انبساط قسمتی از خط مایع است.