-آمپر-مصرفی-کمپرسورهای-دما-پائین-و-دما-متوسط-کوپلند

-آمپر-مصرفی-کمپرسورهای-دما-پائین-و-دما-متوسط-کوپلند

-آمپر-مصرفی-کمپرسورهای-دما-پائین-و-دما-متوسط-کوپلند