شیر انبساط با اکولایزر داخلی و بدون افت فشار اواپراتور