کاربرد کمپرسور های موازی با یک جداکننده روغن و خنک کننده روغن هوایی