ترتیب قرار گیری شیرهای برقی کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر