دسته های مرتبط

جدول پلاک کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها
 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

2DF          
2DF3-0300 CFB LOW 502 2DF3-F-16KO 3 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  CFB HIGH 12   3  
  TFC MED 12   3  
  TFD LOW 22   3 CURRENTLY AVAILABLE
  TFE LOW 502   3 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
2DF3-030E TFC HIGH 134A 2DF3-F-16KE 3 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD LOW 404A   3  
  TFE LOW 507   3  
2DL          
2DL3-0400 TFC LOW 502 2DL3-F-20KO 4 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  TFD   22   4 CURRENTLY AVAILABLE
  TFE       4  
2DLB-0400 TFC LOW 22   4 OBSOLETE, NO LONGER AVAILABLE
  TFD       4  
  TFE       4  
2DL3-040E TFC LOW 404A / 507 2DL3-F-16KE 4 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD       4  
  TFE       4  
2DA, 2DB, 2DC & 2DD 050          
2DA3-0500 CFB MED R-12 2DA3-R-58KO 5 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  TFC HI / MED     5  
  TFD       5  
  ES8       5  
2DB3-0500 TFC MED R-12 2DB3-R-61KO 5 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  TFD       5  
  TFE       5  
2DC3-0500 CFB M/T 22 2DC3-R-53KO 5 CURRENTLY AVAILABLE
  CFB M/T 502   5 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  TFC A/C – M/T 22   5 CURRENTLY AVAILABLE

 

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

  TFD M/T 502   5 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  TFE       5  
2DC3-050E TFC M/T 404A 2DC3-R-53KE 5  
  TFD M/T 507   5  
  TFE       5  
             
2DD3-0500 TFC A/C – M/T 22 2DD-R-63KO 5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD M/T 502   5 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  TFE       5  
2DD3-050E TFC M/T 404A 2DD3-R-63KE 5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD MED/HIGH 507   5  
  TFE       5  
             
2DA3, 2DB 060          
2DA3-0600 TFC LOW R-22 2DA3-F-23KO 6 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  TFD LOW R-502   6  
  TFE       6  
2DA3-060E TFC HIGH R-134A 2DA3-F-23KE 6 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD LOW 404A   6  
  TFE LOW 507   6  
2DA8-060E TFC HIGH 134A   6 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD LOW 404A   6  
  TFE LOW 507   6  
2DB3-0600 TFC LOW 22 2DB3-F-25KO 6 NOT AVAILABLE FOR US OEM MARKET
  TFD LOW 502   6  
  TFE       6  
2DB3-060E TFC HIGH 134A 2DB3-F-25KE 6 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD LOW 404A   6  
  TFE LOW 507   6  
             

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

2DA & 2DL 075          
2DA3-0750 TFC A/C R-22 2DA3-R-89KO 7.5 NOT AVAIL FOR US OEM MARKET
  TFD MED R-502   7.5  
  TFE       7.5  
2DA3-075E TFC MED / HIGH R404A 2DA3-R-89KE 7.5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD MED / HIGH 507   7.5  
  TFE       7.5  
2DL3-0750 TFC A/C 22 2DL3-R-78KO 7.5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD M/T 502   7.5  
  TFE       7.5  
2DL3-075E TFC MED / HIGH 404A 2DL3-R-78KE 7.5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD   507   7.5  
  TFE       7.5  
2DL8-0750 TFE A/C 22   7.5 OBSOLETE, NO LONGER AVAILABLE
    M/T 502      
             
3DA          
3DA3A-0500 TFC LOW 12 3DA3-F-28KO 5 OBSOLETE, NO LONGER AV AILABLE
  TFD          
  TFE          
3DAB-0500 TFC BS 22 BOOSTER 5 OBSOLETE,NO LONGER AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DA3-0600 TFC LOW 22 3DA3-F-28KO 6 OBSOLETE NO LONGER AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DA3A-0600 TFC LOW 22 3DA3-F-28KO 6 OBSOLETE, NO LONGER AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DA3A-060E TFC HIGH 134A 3DA3-F-28KE 6 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD LOW 404A      

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

  TFE LOW 507      
3DA3-0750 TFC MED 22 3DA3-R-10MO 7.5 OBSOLETE MODEL
  TFD          
  TFE          
3DB          
3DB3-0500 TFC LOW 12 3DB3-F-27KO 5 OBSOLETE MODEL
  TFD          
3DB3-0750 TFC HIGH 12   7.5 OBSOLETE MODEL
  TFD LOW 502 3DB3-F-33KO    
  TFE          
3DB3-075E TFC LOW 404A   7.5 OBSOLETE MODEL
  TFD          
  TFE          
3DB3A-0750 TFC LOW 22 3DB3-F-33KO 7.5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
  ES8          
3DB3A-075E TFC HIGH 134A 3DB3-F-33KE 7.5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD LOW 404A      
  TFE LOW 507      
             
3DB3A-O900 TFU LOW 22 3DB3-F-27KO 9 CURRENTLY AVAILABLE
3DB3-1000 ES8 A/C 22 3DB3-R-12M0 10 OBSOLETE MODEL
  TFC A/C 22 3DB3-R-12M0 10 OBSOLETE MODEL
  TFD A/C 22   10  
  TFD MED 502   10  
3DB3-100E TFD MED/HIGH 404A/507 3DB3-R-12ME 10 OBSOLETE MODEL
             
3DB3A-1000 ES8 MED 22 3DB3-R-12MO 10 OBSOLETE MODEL
  TFC A/C-MED 22 3DB3-R-12MO 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

3DB3A-100E TFC MED/HIGH 404A / 507 3DB3-R-12ME 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DB4A-1000 TFC A/C-MED 22 3DB3-R-12MO 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
3DBB-0500 TFC BS 22   5 OBSOLETE MODEL
  TFD          
  TFE          
             
3DE          
             
3DE8A-060E TFD HIGH 134A   6 CURRENTLY AVAILABLE
3DHHA-060E TFC LOW 404A 3DHH3-F-28KE 6 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DE3A-0750 TFC HI / MED 22 3DB3-R-10MO 7.5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DEHA-075E TFC HI / MED 404A 3DEH-R-10ME 7.5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD   507      
  TFE          
3DE8A-075E TFD A/C 22 3DB3-R-12MO 10 CURRENTLY AVAILABLE
             
             
3DF            
3DF3-0750 TFC LOW 12   7.5 OBSOLETE MODEL
  TFD          
3DF3A-0750 TFC LOW 12   7.5 OBSOLETE MODEL
  TFD          
3DF3-0900 TFC HIGH 12   9 OBSOLETE MODEL
  TFD          

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

3DF3A-090E TFC LOW 22 3DF3A-40KO 9 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD HIGH 134A 3DF3A-40KE 9 CURRENTLY AVAILABLE
  TFE LOW 404A / 507   9  
3DF3A-1200 TFC MED 22 3DF3-R-15MO 12 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DF3-120E TFC MED/HIGH 404A / 507 3DF3-R-15ME 12 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
3DF4A-1200 TFC MED 22 3DF3-R-15MO 12 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
3DF4A-120E TFC MED / HIGH 404A / 507 3DF4-S-11ME 12 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD     3DF4-S-11ML    
             
3DG          
3DGHA-090E TFC LOW 404A / 507 3DGH-F-40KE 9 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DH          
3DHHA-060E TFC LOW 404A / 507 3DHH-F-28KE 6 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE   404A      
3DJ          
3DJHA-075E TFC LOW 404A 3DJHA-F-33KE 7.5 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD   507      
  TFE   404A      
3DK          
3DK8-0750 TFC LOW 12   7.5 OBSOLETE MODEL
3DK3A-1200 TFC MED 22 3DK4-S-11MO / ML 12 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

3DK3A-120E TFC MED / HIGH 404A / 507 3DK4-S-11ME / ML 12 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
3DP          
3DP3A-0500 TFC LOW 12   5 OBSOLETE MODEL
3DP3A-075E TFD HIGH 134A   7.5  
3DP3A-1000 ES8 A/C -MED 22      
  TFC     3DP3-R-12MO 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DPHA-100E TFC MED/HIGH 404A / 507 3DPH-R-12ME 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE   404A      
             
             
DRH          
DRHA-100E TFC LOW 404A / 507 3DRH-F-46KE 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DS          
3DS3-0750 TFC LOW 12   7.5 OBSOLETE, NO LONGER AVAILABLE
  TFD          
3DSB-0750 TFC BS 22 BOOSTER 7.5 OBSOLETE, NO LONGER AVAIL
3DR            
3DRHA-100E TFC LOW 404A 3DRH-F-46KE 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD   507      
  TFE          
3DS            
3DS3-0750 TFC LOW 12   7.5 OBSOLETE MODEL
  TFD          

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

3DSB-0750 TFC BS 22 BOOSTER 7.5 OBSOLETE MODEL
  TFD          
DS3-1000 TFC LOW 502 3DS3-F-46KO 10 OBSOLETE MODEL
  TFD HIGH 12      
  TFE          
3DS3A-1000 TFC LOW 22 3DS3-F-46KO 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TFE          
3DS3A-100E TFC HIGH 134A 3DS3-F-46KE 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TFC LOW 404A/507   10  
  TFD HIGH 134A      
  TFD LOW 404A/507      
  TFE LOW 404A/507     NOT CLEARED FOR HIGH @ 575 V
3DS8A TFC HIGH 12 3DT3-R-11MO 10 OBSOLETE MODEL
    LOW 22 3DS3-F-46KO    
    LOW 502 3DS3-F-46KO    
3DS3-1500 ES8 A/C 22 3DS3-R-17MO 15 OBSOLETE MODEL
  TFC MED 502      
  TFD          
3DS3-150E TFC MED / HIGH 404A 3DS3-R-17ME 15 OBSOLETE MODEL
  TFD          
  TFE          
3DS3A-1500 ES8 A/C – MED 22 3DS3-R-17MO 15 CURRENTLY AVAILABLE
  TFC          
  TFD          
  TFE          
3DS3A-150E TFC MED/HIGH 404A/507 3DS3-R-17ME 15 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD   404A      
  TFE   404A      
             
             
3DT          

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

3DT3A-1000 TFC HIGH 12 3DT3-R-11MO 10 OBSOLETE MODEL
             
3DT3A-1500 ES8 MED 22      
  TFC A/C   3DT3-R-17MO 15 CURRENTLY AVAILABLE
  TFC MED        
  TFD A/C        
  TFD MED        
  TFE A/C        
  TFE MED        
3DT3A-150E TFC MED/HIGH 404A/507 3DT3-R-17ME 15 CURRENTLY AVAILABLE
  TFE          
  TFD          
3DTHA-150E TFC MED/HIGH 404A/507 3DTH-R-17ME 15 CURRENTLY AVAILABLE
  TFD          
  TSK          
             
             
4DA          
         
4DA1-1000 FSD HIGH 12   10 OBSOLETE MODEL
  TSE          
  FSD LOW 12 / 502      
4DA1A-1000 FSD HIGH 12   10 OBSOLETE MODEL
  TSE          
  TSK          
4DA1A-1000 FSD LOW 12   10 OBSOLETE MODEL
  TSE          
4DA2-1000 TSE HIGH 12   10 OBSOLETE MODEL
4DA3-1000 FSD LOW 22 / 502 4DA3-R-12MO   OBSOLETE MODEL
  TSE          
  TSK          
4DA3-100E FSD LOW 404A / 507 4DA3-R-12ME 10 OBSOLETE MODEL

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

  TSE          
4DA3A-1000 FSD LOW 22 4DA3-R-12MO 10 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE          
  TSK          
  FSD LOW 502 4DA3-R-12MO 10 NOT AVAIL US OEM MKT
  TSE          
  TSK          
4DA5-1000 TSK HIGH 12   10  
  TSK LOW 12   10  
4DA3-101 TSE LOW 507 4DA3-F-47KE 10 OBSOLETE MODEL
  TSK LOW 404A / 507     OBSOLETE MODEL
4DA3-101E TSE LOW 404A / 507   10 OBSOLETE MODEL
  TSK          
4DA3A-100E TSE LOW 507 4DA3-R-12ME 10 CURRENTLY AVAILABLE
             
4DA3A-101E TSK LOW 404A / 507 4DA3-F-47KE 10 CURRENTLY AVAILABLE
             
4DA3-2000 FSD A/C-MED 22 4DA3-R-18MO 20 OBSOLETE MODEL
    MED 502      
  TSK A/C-MED 22      
  TSE MED 22      
4DA3-200E FSD MED 404A/507 4DA3-R-18ME 20 OBSOLETE MODEL
    A/C-MED 407C      
  TSE MED 404A/507      
    A/C 407C      
  TSK MED 404A/507      
    A/C 407C      
4DA3A-2000 FSD A/C – MED 22 4DA3-R-18MO 20 CURRENTLY AVAILABLE
  FSD MED 502     NOT AVAIL US OEM MKT
  TSE          
  TSK          
4DA3A-200E FSD A/C 407C 4DA3-R-18ME 20 CURRENTLY AVAILABLE

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

  TSE MED/HIGH 404A/507      
  TSE A/C 407C      
  TSK MED-HIGH 404A/507      
  TSK A/C 407C      
4DA4-2000 TSK A/C 22 4DA3-R-18MO 20 OBSOLETE MODEL
  TSK MED 22 4DA3-R-18MO    
  TSK MED 502      
4DAJ-2000 TSK MED 22 4DA3-R-18MO 20 OBSOLETE MODEL
             
             
4DB          
         
4DB3-2200 FSD A/C 22 4DB3-R-20MO 22 OBSOLETE MODEL
  TSE          
  TSK          
4DB3-220E FSD A/C 407C 4DB3-R-20ME 22 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE          
  TSK          
4DB3A-2200 FSD A/C 22 4DB3-R-20MO 22 OBSOLETE MODEL
  TSE          
  TSK          
4DB3A-220E FSD A/C 407C 4DB3-R-20ME 22 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE          
  TSK          
             
             
4DC          
         
4DC3-2200 FSD A/C 22 4DC3-R-20MO 22 OBSOLETE MODEL
  TSE          
  TSK          
4DC3-020E FSD A/C 407C 4DC3-R-20ME 22 OBSOLETE MODEL

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

  TSE          
  TSK          
4DC3A-2200 FSD A/C 22 4DC3-R-20MO 22 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE          
  TSK          
4DC3A-220E FSD A/C 407C 4DC3-R-20ME 22 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE          
  TSK          
             
4DE          
         
4DE1-1000 TSE HIGH 12   10 OBSOLETE MODEL
  TSK          
4DE1A-1000 TSE HIGH 12   10 OBSOLETE MODEL
  TSK          
4DE3-101E TSE LOW 404A / 507   10 OBSOLETE MODEL
  TSK          
4DE3A-101E TSE LOW 404A / 507   10 OBSOLETE MODEL
  TSK          
4DE3-2000 FSD LOW / MED 22 4DE3-R-18MO 10 OBSOLETE MODEL
  FSD MED 502      
  TSE LOW / MED 22      
  TSE MED 502      
  TSK A/C 22      
  TSK MED 502      
4DE3A-2000 FSD A/C-MED 22   20 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE MED 502      
  TSK          
4DE3-200E FSD MED / HIGH 404A 4DE3-R-18ME 20 OBSOLETE MODEL
  FSD A/C 407C      
  FSD MED/HIGH 507      
  TSE MED / HIGH 404A      

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

  TSE A/C 407C      
  TSE MED / HIGH 507      
  TSK MED / HIGH 404A      
4DE3A-200E FSD A/C 407C 4DE3-R-18ME 20 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE A/C 407C      
  TSE MED/HIGH 404A/507      
  TSK A/C 407C      
  TSK MED / HIGH 404A / 507      
4DE4-2000 TSK MED 502 4DE3-R-18MO 20 OBSOLETE MODEL
4DE8-2000 FSD A/C 22 4DE3-R-18MO 20 OBSOLETE MODEL
4DE8A-2000 FSD A/C 22 4DE3-R-18MO 20 OBSOLETE MODEL
  FSD MED 502      
4DEG-101E TSE LOW 404A / 507   20 OBSOLETE MODEL
  TSK          
4DEGA-101E TSE LOW 404A / 507   20 OBSOLETE MODEL
             
4DH          
         
4DH3-150E TSE HIGH 134A 4DH3-R-16ME 15 OBSOLETE MODEL
4DH3A-150E TSE HIGH 134A 4DH3-R-A6ME 15 CURRENTLY AVAILABLE
  TSK          
             
4DH3-2500 ES8 A/C 22 4DH3-R-22MO 25 OBSOLETE MODEL
  FSD A/C-MED 22   25 OBSOLETE MODEL
  FSD MED 502   25  
  FXD A/C 22      
  TSE A/C -MED 22      
  TSE MED 502      
  TSK A/C-MED 22      
  TSK MED 502      
  TXE A/C 22      
  TXK A/C 22      

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

4DH3-250E FSD MED/HIGH 404A/507 4DH3-R-22ME 25 OBSOLETE MODEL
  FSD A/C 407C      
  TSE          
  TSK          
4DH3A-2500 FSD A/C MED 22 4DH3-R-22MO 25 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE MED 502      
  TSK          
4DH3A-250E FSD A/C 407C 4DH3-R-22ME 25 CURRENTLY AVAILABLE
  TSE A/C 407C      
  TSE MED/HIGH 404A/507      
  TSK A/C 407C      
  TSK MED/HIGH 404A/507      
             
             
4DK          
         
4DK3-150E TSK     4DK3-R-16ME    
4DK3A-A50E TSK     4DK3-R-16ME    
4DL3-150E TSK     4DL3-F-63KE    
4DP3-150E TSK     4DP3-F-63KE    
             
             
             
4DT3-2200 TSK     4DS3-F-76KO    
4DT3-220E TSK     4DT3-F-76KE    
             
4DH3-250E TSK     4DK3-R-22ME    
4DK3-2500 TSK     4DK3-R-22MO    
4DK3A-2500 TSK     4DK3-R-22MO    
             
             
4DJ3A-3000 TSK     4DJ3-R-28MO    

 

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

4DR3-3000 TSK     4DR3-R-28MO    
4DR3-300E TSK     4DR3-R-28ME    
4DR3A-3000 TSK     4DR3-R-28MO    
4DR3A-300E TSK     4DR3-R-28ME    
             
             
             
6D          
         
6DH3-200E TSK     6DH3-R-23ME    
6DH3A-200E TSK     6DH3-R-23ME    
6DP3-200E TSK     6DP3-R-23ME    
6DP3A-200E TSK     6DP3-R-23ME    
             
6DC-270E TSK     6DC3-F-93KE    
6DL3-270E TSK     6DL3-F-93KE    
             
             
             
6DA3A-3000 TSK     6DY3-R-32MO    
6DE3A-3000 TSK     6DE3-F-11MO    
6DE3-300E TSK     6DE3-F-11ME    
6DE3A-300E TSK     6DE3-F-11ME    
6DF3-300E TSK     6DF3-F-11ME    
6DF3A-3000 TSK     6DF3-F011MO    
6DR3-300E TSK     6DR3-R-28ME    
6DR3A-300E TSK          
6DS3-300E       6DS3-R-28ME    
6DS3A-300E TSK          
6DT3-300E FSD     6DT3-F-11ME    
  TSK          
6DT3A-3000 FSD          

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

  TSK          
6DT3A-300E FSD          
  TSK          
6DW3A-3000 FSD     6DY3-R-32MO    
  TSK          
6DY3A-3000 FSD          
  TSK          
6DY3A-300E TSK     6DT3-R-32ME    
             
6DG3A-3500 TSK     6DG3-R-37MO    
6DG3A-3500 FSU     6DN3-R-37MO    
  TSN          
6DG3A-350E TSN     6DN3-R-37ME    
6DH3A-3500 TSK     6DP3-R-35MO    
6DH3A-350E TSK     6DP3-R-35ME    
6DK3A-3500 TSK     6DP3-R-35MO    
6DK3A-350E TSK     6DP3-R-35ME    
6DM3A-3500 FSD     6DN3-R-37MO    
  FSU          
  TSN          
6DN3A-3500 FSD     6DN3-R-37MO    
  FSU          
  TSN          
6DN3A-350E TSN     6DN3-R-37ME    
6DP3-3500 FSD     6DP3-R-35MO    
  TSK          
6DP3-350E FSD     6DP3-R-35ME    
  TSK          
6DP3A-3500 FSD     6DP3-R-35MO    
  TSK          
6DP3A-350E FSD     6DP3-R-35ME    
             

 

جدول مدل های کمپرسور کوپلند دیسکاس و مشخصات آنها

 

 

 

مدل قدیمی #

 

 

ولتاژ

 

 

دما

 

 

مبرد

 

 

مدل جدید #

 

 

H.P.

 

 

پیشنهادات

             
             
6DR3-400E FSD     6DS3-R-40ME    
6DR3A-400E FSD          
  FSU          
  TSN          
6DS1A-4000 FSD     6DS3-R-40MO    
  TSN          
6DS3-4000 FSD     6DS3-R-40MO    
  FSU          
  TSN          
6DS3-400E TSN     6DS3-R-40ME    
6DS3A-400E TSN          
             
6DS3A-4000 FSD     6DS3-R-40MO    
  FSU          
  TSN          

 


منتشر شده در :// نویسنده:mehrspand

contact

شهرک صنعتی چهاردانگه. خیابان ۱۷. پلاک ۱۰
شماره تماس:
09123873563
021-43855203

ایمیل پشتیبانی : info@mehrespand.ir
facebook google instagram twitter aparat pinterest

about us

این شرکت با استفاده از استانداردهای معتبر جهانی تحت عنوان,ASHRAE-15مقررات و ایمنی تبرید مکانیکی ASAB9.1 و قوانین ASMEجهت مخازن تحت فشار در زمینه تاسیسات برودتی توانسته است بهترین راهکارهای تعمیر، سرویس، راهبری و تامین قطعات دستگاههای تهویه مطبوع را ارائه نماید و نیز با بهره گیری از توان علمی و تخصصی و دانش فنی روز دنیا نسبت به ارائه مشاوره و راهنمائی محققین ،دانشجویان و علاقه مندان به این رشته را فراهم نماید. علاقه مندان جهت دریافت هر گونه پاسخ در این زمینه با گروه مشاورین شرکت تماس حاصل نمایند.

mehrspand


تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ است 2008-2015