جدول روغن های مبرد نیوکالگون (Nu-Calgon)

جدول های زیر مرجعی هستند برای روغن های تبرید نیوکالگون که در کمپرسورهای تبرید استفاده می شوند.