با تبدیل به مبرد های جایگزین مطابق شکل 1 دمای تخلیه(دیسچارج) و روغن کمتر از زمان کار با R22 است.

با تبدیل به مبرد های جایگزین مطابق شکل 1 دمای تخلیه(دیسچارج) و روغن کمتر از زمان کار با R22 است.

با تبدیل به مبرد های جایگزین مطابق شکل 1 دمای تخلیه(دیسچارج) و روغن کمتر از زمان کار با R22 است.