تعمیر کمپرسور اسکرو -aligning and overhauling screw compressor

در هنگام تعمیر کمپرسور اسکرو باید به نکات زیادی دقت کرد. میزان لقی های مجاز در کمپرسورهای اسکرو بسیار پایین است که این مطلب به دلیل جلوگیری از پدیده blow by می باشد. بنابراین در هنگام تعمیرات کمپرسورهای اسکرو باید این لقی های ناچیز رعایت شود. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات کمپرسورهای اسکرو با دقت بسیار بالا و با استفاده از تجهیزات بسیار دقیق انجام می شود تا لقی هایی با دقت 0.001 میلیمتر در کمپرسور و در هنگام تعمیات رعایت شود.

مشاهده فیلم در آپارات

مشاهده فیلم در یوتیوپ