تزریق مایع بدون سابکولر برای کمپرسورهای 2 مرحله ای