کندانسور،سیکل-تبرید-جذبی،کندانسور،اکسپنشن-ولو،اوپراتور،پمپ